Rugăciune pentru zidirea unei biserici

Dumnezeule, Cel fără de început și veșnic, Care pe toate câte sunt le-ai adus dintru neființă întru ființă, Cel ce locuiești întru lumina cea neapropiată, Care ai cerul scaun și așternut picioarelor Tale pământul; Care ai dat lui Moise poruncă și pildă și ai pus Duhul Tău în Bețaleel, meșterul cel mare, îndestulându-l pe dânsul cu înțelepciune spre întocmirea și ridicarea Cortului Mărturiei, în care erau închipuirile și formele adevărului;

Cel ce ai dăruit lui Solomon înălțimea cugetului și lărgimea inimii și printr-însul ai ridicat Biserica Ta cea veche, iar Sfinților Tăi Apostoli le-ai înnoit darul închinării în Duh și al slujirii cortului celui adevărat și printr-înșii în tot pământul ai sădit sfintele Tale biserici, ca să se aducă în ele preasfintele și cele fără de sânge jertfe.

Dumnezeule nemărginit, pe Care cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu atât mai mult un locaș zidit de mâini omenești; caută în nemăsurata Ta bunătate la rugăciunea noastră, a robilor Tăi, care într-un cuget ne rugăm Ție, credincioși cuvintelor Unuia-născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a zis: „Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri; că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor”.

Însuți, Doamne, Care ai întemeiat cu negrăită înțelepciune Biserica Ta, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta și în orice zi Te vom chema; privește cu milostivire asupra noastră, a celor ce cu umilință și cu stăruință ne închinăm Ție și binecuvintează dorința noastră sfântă de a avea, spre slava Ta și spre mântuirea noastră, propria noastră biserică, al cărei prag trecându-l, împreună cu toți semenii noștri, să Te lăudăm pe Tine, Doamne. Trimite peste noi harul întru tot Sfântului Tău Duh, izgonește dintre noi duhul viclean, înșelător și pricinuitor de dezbinare, unește-ne într-o inimă și într-un cuget, binecuvintează-ne întru toate, dăruiește-ne putere și tărie, îmbărbătare și bună sporire întru împlinirea gândului nostru.

Trimite în ajutorul nostru pe îngerii Tăi, care să ne izbăvească de piedicile vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți și care să sădească în sufletele noastre îndemnul la dăruire și jertfă pentru casa Ta, Doamne. Cel ce ești nădejdea tuturor marginilor pământului, vino în ajutorul nostru, căci fără Tine orice trudă zadarnică este, după cum psalmistul zice: «De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc»; Că Tu Însuți ești Cel ce binecuvintezi, Cel ce împlinești și desăvârșești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.